Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 W XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAKOWIE

DO 21.06.2019r.

 

DZIEŃ

GODZINA

SALA

PONIEDZIAŁEK

9.00-14.00

14.00- 15.00

17

sekretariat

WTOREK

9.00-14.00

14.00- 15.00

17

sekretariat

ŚRODA

8.00-12.30

12.30-17.00

sekretariat

17

CZWARTEK

8.00-9.30

9.30-15.00

sekretariat

17

PIĄTEK

9.00-13.30

13.30 – 15.00

17

sekretariat

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW

DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

 

 1. W terminie od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. w sekretariacie Liceum w godzinach: 9.00 - 15.00.

Kandydaci do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie kończący gimnazjum/szkołę podstawową składają:

- wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru,

- dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (np. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,  w klasie wspierającej dyslektyków)

2. W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. 8.00 - 15.00.

należy dołączyć:

 - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty,

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,

 

- dokumenty wymienione w §5 Harmonogramu rekrutacji do klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie na rok szkolny 2019/2020, które będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,

 

- kartę zdrowia,

- kserokopię aktu urodzenia,

- dwie fotografie o wymiarach 30x42 mm (podpisane na odwrocie).

3. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, będący w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do wybranych szkół, wypełniając odpowiedni wniosek.      W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

4. Wniosek wprowadzony do elektronicznego systemu przez kandydata bierze udział w rekrutacji dopiero, gdy kandydat przyniesie do XIV LO ( szkoły pierwszego wyboru) podpisaną papierową wersję wniosku,      a pracownik szkoły sprawdzi i potwierdzi wniosek w systemie.

5. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Komisja Rekrutacyjna

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/20
Liceum trzyletnie:


1a

Biologiczno-chemiczna - odkrywająca tajniki zawodów medycznych.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia)

1b
Geograficzno-społeczna - otwierająca możliwości działań społecznych.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, WoS))

1c
Historyczno-społeczna - wspierająca uczniów z dysleksją.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia, WoS)

drugi język obcy  do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j.hiszpański ,j. rosyjski

 


Liceum czteroletnie:


1a
Biologiczno-chemiczna, z kołem przyrodników i laboratorium nauki.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia)

1b
Geograficzno-społeczna, z kołem radiowym i wymianą międzynarodową.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, WoS)

1c
Humanistyczno-artystyczna, z kołem czytelników i laboratorium sztuki.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia)

1d
Matematyczno-informatyczna, z kołem grafików i montażem nagrań.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka)

Informacja dla Rodziców!
W związku z licznymi Państwa pytaniami oraz prośbami postanowiliśmy otworzyć dla Państwa dzieci dodatkową klasę.

1e
Historyczno-społeczna - wspierająca uczniów z dysleksją.
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia, WoS)

 

drugi język obcy  do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j.hiszpański ,j. rosyjski

 

PONADTO DLA KAŻDEGO:

- zajęcia sportowe
- zajęcia promujące zdrowie
- wolontariat
- zajęcia teatralne
- warsztaty taneczne
- warsztaty fotograficzne
- klub gier wszelakich

NASZE ZALETY:

- nauka „na jedną zmianę”
- multimedialne pracownie
- pomoc w planowaniu kariery zawodowej
- zaplecze sportowe - sala do tańca, siłownia, sala gimnastyczna, sala fitness, boiska szkolne
- smaczne, domowe obiady
- rzadkiej urody park szkolny :)

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

 

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

 

ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

(dotychczasowego trzyletniego)

XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie na rok szkolny 2019/2020

 

§ l

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.) art. 149 ust. 4, 5;

2.      Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz.60 ze zm.) art. 149 ust. 7.

3.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. /ustawa zmieniana w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym/.

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz.586).

5.      Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów gimnazjum tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

6.      Zarządzenie nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

§2

Terminarz rekrutacji

1.      Rekrutacja do XIV LO prowadzona jest w systemie elektronicznym.

2.      Terminy rekrutacji są ustalone Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 25 kwietnia

do 10 czerwca 2019r.

 

od 11 do 16 lipca 2019r.

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21 do 25 czerwca 2019r.

nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły                     i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t.ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

od 25 kwietnia

do 27 czerwca 2019r.

 

od 11 do 30 lipca 2019r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28 czerwca 2019r. godz.12.00

 

31 lipca 2019 r. godz.12.00

5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

-oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia            o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone.

 

do 9 lipca 2019r.

 

do 20 sierpnia 2019r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2019r.  do godz.12.00

22 sierpnia 2019r. godz.12.00

 

3. Informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej wprowadza do Systemu OMIKRON, XIV LO jako szkoła pierwszego wyboru.

4. Składanie wniosków spoza systemu rekrutacji elektronicznej odbywa się od 25.04.2019r. do 10.06.2019r.    w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

§3

Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolny 2019/2020

1. W roku szkolnym 2019/2010 planuje  sie utworzyć trzy oddziały klasy pierwszej.

Oddział

Rozszerzony program nauczania

Planowana liczba uczniów

Dodatkowe informacje

1A

biologiczno - chemiczny

biologia, chemia, j. angielski

28

W ramach zajęć pozalekcyjnych proponowane będą konwersatoria dotyczące zdrowego stylu życia, oceny stanu zdrowia, transplantologii. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w Kole Przyrodników, czy Laboratorium Przyrody.

1B

geograficzno - społeczny

wos, geografia, j. angielski

28

W programie oddziału realizowane będą problemy społeczne, socjologiczne, ekonomiczne, polityczne

w obrębie przedmiotów wiedza

o społeczeństwie i geografia. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w szkolnym wolontariacie i dziennikarstwie radiowym.

1C  

wspierający uczniów z dysleksją

wos, historia, j. angielski

15

Nauczanie prowadzone jest według realizowanych w szkole programów, inne są metody          i formy pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele przygotowani do pracy z uczniami z dysleksją.


2. Językiem obcym kontynuowanym jest j. angielski, drugi język obcy wybiera kandydat spośród następujących: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.

 

 

 

§4

Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji

1.    O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:    

wynik egzaminu gimnazjalnego, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiony

w procentach z:

a)      języka polskiego,

b)     historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)      matematyki,

d)     przedmiotów przyrodniczych

e)      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2;

2.    Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

 

 

 

 

 

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

 

3.    Wykaz zajęć edukacyjnych wskazanych do punktacji za ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Oddział

Rozszerzony program nauczania

Punktowane zajęcia edukacyjne

1A

biologiczno - chemiczny

biologia, chemia, j. angielski

j. polski, matematyka

biologia, chemia

 

1B

geograficzno - społeczny

wos, geografia, j. angielski

j. polski, matematyka

wos, geografia

 

1C

wspierający uczniów

z dysleksją

wos, historia, j. angielski

wymaga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym specjalistycznej.

 

*jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

4. Rekrutacja do klas wspierających uczniów z dysleksją (terapeutycznych) – wymaga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

5. Punkty za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Rodzaj osiągnięcia

Liczba punktów

 

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

7

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

dwóch lub więcej tytułów finalisty turniej z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4

krajowym

3

wojewódzkim

2

powiatowym

1


 

6.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

      7.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 8.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

  1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)    celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)    bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,

c)    dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d)    dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e)    dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 2)     historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)   celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b)   bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c)   dobrym- przyznaje się po 13 punktów,

d)   dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów,

e)    dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  3)   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

  a)   celującym - przyznaje się po 20 punktów,

  b)   bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

  c)   dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

  d)   dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

  e)   dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

 - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  a)   celującym - przyznaje się 20 punktów,

  b)   bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

  c)   dobrym- przyznaje się 13 punkty,

  d)   dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,

  e)   dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu. 

9.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w pkt.5 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego , których dotyczy zwolnienie

 10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej  w stopniu:

  1)   celującym - przyznaje się 20 punktów;

  2)   bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

  3)   dobrym - przyznaje się 13 punkty;

  4)   dostatecznym - przyznaje się 8 punkty;

  5)   dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty

11. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach znajduje się w    Załączniku do zarządzenia Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 r.§5

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do liceum

1.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie wszystkie kryteria,

a)      wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie;

b)     niepełnosprawność kandydata - orzeczenie;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie;

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie;

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument.

 

§6

Komisja rekrutacyjna

1.    Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor liceum.

2.    Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;

3) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

5.    Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

6.    Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7.    Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8.    Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 

 


 

 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

 

 

§

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017