Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.xiv-lo.krakow.pl.

Jednostka XIV Liceum Ogólnokształce w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy. Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności. Strona jest czytelna, funkcjonalna i uporządkowana.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 1 września 2023 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych. Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 637-46-74 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna


Dostosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
 1) podjazd przy wejściu do budynku od strony parkingu
 2) platforma podjazdowa przy wejściu na salę gimnastyczną
 3) jedna toaleta na parterze


Sekretariat znajduje się na parterze budynku

Sale lekcyjne znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze.
Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (W budynku nie ma windy).
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do budynku w asyście pracownika jednostki.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabowidzących – nie ma w nim oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.


Na terenie jednostki znajduje się parking ogólnodostępny.