Z kart historii - kamień węgielny

 

25 września 1955 roku

położono kamień węgielny pod budowę szkoły

projekt budynku opracował inż. Komornicki

 

2 września 1956 roku,

budynek  został oddany do użytku Szkole Podstawowej nr 15 im. Mikołaja Kopernika.

 

Wrzesień 1957 roku

w budynku rozpoczęła naukę pierwsza klasa licealistów

na pieczątce widnieje napis Szkoła Podstawowa i XII Liceum Ogólnokształcące

 

20 listopada 1960 roku

- wizytator Stefan Walentoski odsłonił tablicę pamiątkową

- przemówienie wygłosiła ówczesna dyrektor - Zofia Kozankiewicz

 

1 stycznia 1961 roku

zmieniono nazwę szkoły na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

 

1 lutego 1966 roku zmieniono nazwę szkoły na:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

 

19 lutego 1972 roku szkoła otrzymała sztandar.

   

Dyrektorzy szkoły

Zofia Kozankiewicz (1957 – 1962)

Jan Golański (1962 – 1963)

Stefan Walentoski (1963 – 1968)

Irena Matyja (1968 – 1974)

Anna Cisak (1975 – 1980)

Stanisław Sroka (1980 – 1981)

Janina Dziób (1981 – 2002)

Mariola Reguła (2002 - 2022)

Anna Rymaszewska (2022 - )

 

1957 – 2022

….. 65 lat XIV LO ….

 

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie powstało w 1957 roku. W roku 1960 nadano mu imię Mikołaja Kopernika i z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły. W latach 1972-73 liceum aktywnie zaznaczyło swoją obecność w ogólnopolskich obchodach pięćsetnej rocznicy urodzin patrona. Przygotowano z tej okazji sesje popularno – naukowe, spotkania, konkursy i wycieczki.

Znaczącym wydarzeniem było wręczenie szkole 19 lutego 1972 roku sztandaru, eksponowanego we wszystkich ważniejszych uroczystościach.

W ostatnich latach kolejne rocznice urodzin patrona szkoła świętuje, organizując Dni Kopernikańskie.

W roku 1990 powstały w liceum – jako jedne z pierwszych w Polsce – dwie klasy autorskie: matematyczno-informatyczna i humanistyczno-językowa. Dwa lata później – w ramach innowacji pedagogicznych – wprowadzono eksperymentalny system zajęć wychowania fizycznego realizowany w sekcjach (pływanie, piłka siatkowa, siłownia itd.), rezygnując tym samym z systemu klasowo – lekcyjnego. W  1993 roku zostaje zarejestrowana przy XIV LO Kopernikańska Fundacja Pomocy Szkole. W 1994 roku rozpoczęto rekrutację do klasy o profilu menedżerskim, zaś rok później do klasy- ekologiczno-przyrodniczej. W roku 2002 powstała klasa dziennikarska.

W ciągu 60 lata istnienia „Czternastka” zanotowała na swoim koncie szereg prestiżowych sukcesów- w olimpiadach przedmiotowych (z języka polskiego, filozofii, biologii, geografii, języka angielskiego), jak i różnego typu konkursach: matematycznych, informatycznych, chemicznych, historycznych, dziennikarskich czy teatralnych, a oryginalną formę wyróżnienia absolwentów szkoły stanowi po dziś dzień, przyznawany każdego roku  najlepszym z nich, medal Summa cum laude.  XIV LO pochwalić się może 15 laureatami i 10 wyróżnieniami w Samorządowym Konkursie Nastolatków- „8 Wspaniałych Krakowa”.  Sztandarowym projektem jest Program „Uśmiech Dziecka”, który realizowany jest  od 30 lat.

Od wielu lat „Czternastka” prowadzi praktyki  pedagogiczne dla studentów Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Pedagogicznego.

O charakterze azorskiego liceum w dużym stopniu zadecydowała praca dyrektorów – Janiny Dzióbowej i Marioli Reguły, które wspominają…

 

„Chcemy nie tylko wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, ale także ich wychować i przygotować do życia w społeczeństwie. Nauczyciele przekazują im także pewne wartości. Z naszej szkoły wychodzą po prostu ludzie  z duszą. Dawni absolwenci posyłają do tej szkoły swoje dzieci”.

Janina Dzióbowa, 2002, Gazeta Krakowska

 

Poproszeni z kolei o ocenę swojego liceum uczniowie mówią…

„Mamy tu szansę na rozwijanie swoich pasji. Działają koła przedmiotowe, koła zainteresowań. …mamy szansę uczyć się tego, czego naprawdę chcemy i co może nam się przydać na studiach czy w późniejszej pracy….”

Szkoła usytuowana jest na Azorach, w klimacie pięknego starego parku, w otoczeniu zieleni, która umożliwia prowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych poza jej murami, a także relaks w czasie przerw międzylekcyjnych.

Połączona  z wysokimi kwalifikacjami rzetelna praca i duże zaangażowanie zespołu nauczycielskiego sprawiają, iż XIV LO postrzegane jest w krakowskim środowisku oświatowym jako szkoła przyjazna młodzieży i zabiegajaca o wysoki poziom poziom kształcenia i wychowania.