Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
...

XIV Liceum Ogólnokształcące w KrakowieZSO nr 5  jest szkołą promującą bezpieczeństwo poprzez odpowiednie działania organizacyjne, a szczególnie - poprzez tworzenie i utrzymywanie klimatu sprzyjającego pozytywnym zachowaniom całej społeczności szkolnej.

Od 2004 roku Gimnazjum nr 14, które wchodzi w skład ZSO nr 5 w Krakowie uczestniczy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Program ten został wdrożony przez KWP w Krakowie.

W 2014 roku Gimnazjum nr 14 otrzymało tytuł LIDERA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”. Od 2017 roku w projekcie uczestniczy ZSO nr 5
 w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 14 i XIV LO.

Głównym Celem projektu jest diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, dbanie o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy. 
 Promocja zdrowego stylu życia i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa. W celu kontynuacji podjętych działań ZSO nr 5 w roku 2017/2018 określiło następujące priorytety podejmowanych działań:


·      zapoznanie rodziców oraz uczniów: z obowiązującymi w szkole regulaminami, dokumentami, programami, projektami. Z osobami służącymi pomocą na rzecz ucznia. Wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać wszechstronną pomoc,

·      monitorowanie obiektu szkoły, współpraca z partnerami wspierającymi szkołę w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa, dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia,
·     wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo w szkole,
·     wykonanie niezbędnych remontów w szkole i jej otoczeniu w celu podniesienia bezpieczeństwa,
·     uświadamianie uczniom skutków i zagrożeń, jakie powoduje sięganie po używki, nabywanie umiejętności z zakresu profilaktyki,
·      kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, rozwijanie mechanizmów samokontroli opartych na wartościach,
·     dostarczanie informacji na temat zdrowego trybu życia i występujących zagrożeń,
·     zapobieganie uzależnieniom od (dopalaczy, E-papierosów, leków stosowanych  jako środki psychoaktywne, uzależnieniom od komputera i Internetu, telefonów komórkowych,
·     zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych społecznie,
·     dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich,
·     rozwijanie  umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów
·     kształtowanie umiejętności: kontrolowania emocji, motywacji, procesów poznawczych czy samooceny,
·     kształtowanie umiejętności interpersonalnych – eliminowanie mediów elektronicznych jako sposobu kontaktu i komunikacji z drugim człowiekiem,
·     kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
·     rozwijanie więzi z grupą społeczną, eliminowanie niezdrowej rywalizacji,
·     rozwijanie obszarów w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów – przede wszystkim środowiska szkolnego i rodzinnego,
·     inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i umożliwią prowadzenie zdrowego stylu życia,
·     kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu  i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcyjnych,
·     wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji, budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób z grup wysokiego ryzyka,
·     zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym młodzieży, m.in. przez: przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z stosowaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, dopalaczy, alkoholu przez uczniów,
·     regularna opieka oraz monitorowanie sytuacji szkolnej i rodzinnej  uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
·     rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych,
·     wyposażenie uczniów, nauczycieli i rodziców w podstawowy zasób wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, dostarczanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych,
·     eliminowanie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego wpływu środków masowego przekazu telewizji i Internetu, gier komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na zdrowie fizyczne, psychiczne i relacje społeczne,
·     rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów  (samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji, asertywność, itp.),
·    wczesne rozpoznawanie zachowań ryzykownych oraz przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach trudnych.
·    działania dotyczące tematyki bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń,
·    stała współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi,
·     udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie,
·    promocja bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży,
·    organizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców ze specjalistami, w tym uświadomienie prawnych aspektów, podnoszenie umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki.

W codziennej pracy prowadzimy zajęcia profilaktyczne, organizujemy spotkania młodzieży z Policją, specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz podejmowania zachowań ryzykownych. Rozpoznajemy przyczyny trudności wychowawczych i szukamy skutecznych rozwiązań, wspomagamy uczniów w nauce.

Współpracujemy z wieloma instytucjami. Naszymi partnerami w projekcie „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” są m.in.:

·    III Komisariat Policji w Krakowie
·    PPP nr 2 w Krakowie, pani Katarzyna Owsiany – psycholog, pani Ewa Kruk
·    Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Poczęcia NMP, Kraków, os. Azory
·    WCIES
·    Pani Agnieszka Boczar – doradca zawodowy
·    Pani Beata Skrzycka – Chwojka, Pan Jerzy Chwojka -  koordynatorzy ds. sportu
·    Rada Rodziców Gimnazjum nr 14 i XIV LO
·    Świetlica Środowiskowa TPD „Chatka Puchatka”
·    Klub Rodziców, Program Aktywności Lokalnej  ul. Jaremy 1
·    Klub Seniora na Azorach
·    Rada Dzielnicy IV
·    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Dla Dzieci  z Niepowodzeniami  Edukacyjnymi w Krakowie
·    Kuratorzy zawodowi Sądu Rodzinnego dla Krakowa Krowodrzy - Pani Marta Janik,
·    MOPS filia nr 2 w Krakowie
·    Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie
·    Szkoła Podstawowa nr 119 w Krakowie
·    Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
·    Komenda Miejska Policji w Krakowie
·     Akademia Ignaitanum w Krakowie

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.

Oferta edukacyjna 2016/2017